Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring, ledelse og krav til produktivitet i staten? Dette var tema for et frokostseminar 9. november.

Produktivitetskommisjonen sier offentlig sektor må øke produktiviteten for å møte utfordringene.  Regjeringen vil fornye offentlig sektor. Mer tillit og ansvar til ledere i staten skal gi staten økt gjennomføringskraft slik at innbyggerne får bedre tjenester og staten kan bruke ressurser mer effektivt.

«Når samfunnet endrer seg må også offentlig sektor endre seg. Offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi må jobbe smartere og vi må dele kunnskap.» Jan Tore Sanner, Kick-off seminar: IKT, produktivitet og en enklere hverdag 17. mars 2015

«Vi har et høyt inntektsnivå, men internasjonalt sett middels prestasjoner i utdanning, forskning, innovasjon og offentlig sektor. Er det godt nok i lengden?» Jørn Rattsø, Dagens Næringsliv 10. februar 2015

  • Hvordan skape en kultur for forbedring og brukerbevissthet?
  • Hvordan oppnå økt produktivitet ved bruk av teknologi, kunnskap og innovasjon?
  • Hvilket handlingsrom og ansvar har ledere i dag for å utvikle sine etater til brukeren og samfunnets beste?

Program:

08.00 – 08.30 Kaffe og frokost
08.30 – 08.45 En kultur for samhandling og resultater
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister
08.45 – 09.00 Utfordringsbildet
Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU
09.00 – 09.40 Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv
Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen og medlem av Produktivitetskommisjonen
Eva Hildrum, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet

Christine Meyer, administrerende direktør i SSB og medlem av Produktivitetskommisjonen

09.40 – 10.00 Diskusjon og oppsummering

Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ledet seminaret.

Produktivitetskommisjonen
Produktivitetskommisjonen er oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første rapporten, som kom i februar i år, diskuterte kommisjonen produktivitetsutviklingen og pekte på en del områder der Norge har særlige utfordringer. Blant annet pekte kommisjonen på behovet for å øke produktiviteten i offentlig sektor for å møte befolkningens behov i fremtiden. I neste fase har kommisjonen signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonens mandat inviterer til en åpen arbeidsform. Kommisjonen følger opp dette bl.a. ved å arrangere seminarer og møter om relevante tema.

Program for bedre styring og ledelse i staten
Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest. Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har ledere i staten som målgruppe.