Produktivitetskommisjonen skal kartlegge og analysere årsakene til den svakere produktivitetsutvikling i årene etter 2005. Kommisjonens hovedoppgave er å gi konkrete råd til hvordan produktiviteten kan økes.

Produktivitetskommisjonen mottar innspill fra organisasjoner og virksomheter.
Disse legges fortløpende ut her.

 

Produktivitetskommisjoner i andre land

OECD om produktivitet og strukturpolitikk

Internasjonale indikatorer for vekstevne og konkurranseforhold mv.

 • Verdensbanken, «Doing business» sammenlikner ti reguleringer av næringslivet i 189 land. Norge ligger på 9. plass på denne listen (2014).
 • NHOs Konkurranseevnebarometer 2012
  Sammenlikning av 80 indikatorer for konkurranseevne mellom 11 samhandelsland. Tall for 2005 og 2012.
 • World Economic Fourm, Global Competiveness Report
  Rapporten sammenlikner over 100 indikatorer for konkurranseevne mellom 148 land. Norge ligger på 11. plass for samleindikatoren (2013-2014).
 • The Atlas of Economic Complexity
  Beskriver handelen mellom land. Gjennom en Economic Complexity Index gjøres det et forsøk på å rangere land etter hvor avanserte deres handel er, både mht. antall land det handles med og hvilke typer produkter som eksporteres. Norge kommer på 33. plass av de 128 land som er med i undersøkelsen.
 • FN, Human Development Report
  I denne rapporten sammenliknes 195 land mht. utdanning, forventet levealder og inntekt. Norge ligger på førsteplass på denne listen.
 • World Values Survey forsøker å sammenlikne holdninger (til politikk, religion, likestilling, globalisering mm.) og subjektiv livskvalitet mellom land.

Andre kilder