Kommisjonens arbeid skal deles i to faser. Første fase er i hovedsak en kartleggingsfase. Kommisjonen skal bl.a. vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene og finne årsaker til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten av forrige tiår. Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor. I andre fase legges det opp til at kommisjonen konsentrerer seg om et utvalg av problemstillinger og foreslår tiltak som kan øke produktiviteten. For at tiltak skal kunne settes i gang raskt, oppfordres kommisjonen til løpende å komme med anbefalinger og forslag til tiltak så snart arbeidet gir grunnlag for dette.

Les mer på Finansdepartementets sider.

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av avdelingsdirektør Erik Storm i Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet. Sekretariatet har deltakere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. I tillegg er Erling Holmøy, forskningsleder i Statistisk sentralbyrå, knyttet til sekretariatet i en deltidsstilling.