Jørn Rattsø overleverte torsdag den 11. februar produktivitetskommisjonens andre rapport, NOU 2016: 3 til finansminister Siv Jensen.

Produktivitetsveksten har falt de siste årene, og trendveksten er historisk lav. Videreutvikling av vår velstand forutsetter at produktivitetsveksten holdes oppe. Vi står ved et vendepunkt. Oljenæringen vil ikke lenger være den samme motoren for vekst. Handlingsrommet i offentlige finanser vil gradvis reduseres, også fordi vi står overfor et skifte fra en yngrebølge til en eldrebølge. Vi må ha ny vekst som primært skapes i nye næringer – et skifte fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi.

Les mer:

Rapporten ble sendt på høring 22. februar med høringsfrist 5. april. Høringsuttalelser kan sendes inn på Finansdepartementets nettsider.