Jørn Rattsø overleverte tirsdag den 10. februar produktivitetskommisjonens rapport Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, NOU 2015:1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

English